W związku z nowe­li­za­cją ustawy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, na tere­nie Gminy Osiek wpro­wa­dzone zostaną nowe zasady gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXX/187/2021 RADY GMINY OSIEK z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

UCHWAŁA NR XXX/188/2021 RADY GMINY OSIEK z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXX/189/2021 RADY GMINY OSIEK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXX/190/2021 RADY GMINY OSIEK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XXX/191/2021 RADY GMINY OSIEK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXI/133/2020 RADY GMINY OSIEK z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 UCHWAŁA NR XXI/132/2020 RADY GMINY OSIEK z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 UCHWAŁA NR XXI/131/2020 RADY GMINY OSIEK z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 UCHWAŁA NR XXI/130/2020 RADY GMINY OSIEK z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXI/129/2020 RADY GMINY OSIEK z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

 UCHWAŁA NR XXVI/142/2017 RADY GMINY OSIEK z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Uchwała nr XXV/155/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013 r. uchylające uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR XXV/156/2013 RADY GMINY OSIEK z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi