Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku od 01 lutego 2022 roku będą obowiązywać nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci):

  • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 29,00 miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  • za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka - 60,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od 1 lutego 2022 roku zmienia się również wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i wynosi 1,00 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Od 1 lutego 2022 roku zmienia się wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i wynosi 1,00 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

WAŻNE !!!

Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której będzie możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów nie muszą ponownie składać deklaracji.

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439  późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych będące na wyposażeniu nieruchomości, właściciel jest zobowiązany utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pojemniki powinny być myte i dezynfekowane z częstotliwością zapewniającą zachowanie ich w czystości i porządku w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności.

Regulamin zobowiązuje Państwa do co najmniej jednokrotnego mycia i dezynfekcji pojemników w ciągu roku.

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców Gminy Osiek.  Zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do obowiązujących przepisów, ponieważ niewłaściwa segregacja odpadów ma wpływ na zwiększony koszt ich odbioru oraz niespełnienie wymagań środowiskowych, a to wiąże się  z karami finansowymi, których koszt również obciąży budżet mieszkańców Gminy Osiek.

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. d, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest we wsi Osiek obok oczyszczalni ścieków, czynny jest we wtorki w godzinach 11:00 – 16:30 oraz w piątki w godzinach 8:00 – 11:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. e, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz.1893 ze zm.).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to tzw. ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny). Zaliczamy tu każde niedziałające urządzenie elektryczne i elektroniczne, czyli takie które było podłączone do gniazdka lub posiadało baterie. Zaliczamy do nich: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. f, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można za dodatkową opłatą oddać w/w odpady.

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców Gminy Osiek.  Zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do obowiązujących przepisów, ponieważ niewłaściwa segregacja odpadów ma wpływ na zwiększony koszt ich odbioru oraz niespełnienie wymagań środowiskowych, a to wiąże się  z karami finansowymi, których koszt również obciąży budżet mieszkańców Gminy Osiek.

Zasady segregacji odpadów komunalnych


NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nową deklarację powinni złożyć właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Nowy druk obowiązuje od 4 stycznia 2021 r. i służy także do innych zmian związanych z deklarowaniem opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami (np. zmiana liczby osób – mieszkańców). Deklaracja złożona na starym druku nie będzie ważna.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA DEKLARACJI

  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości). Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca i analogicznie w następnych miesiącach. Zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. W takim przypadku zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.
  • w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów na nieruchomości. W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel jest zobowiązany uiścić opłatę za odpady za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
  • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych, że wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

  • osobiście - w Urzędzie Gminy Osiek, pokój nr 11 (tel. 56 49 381 23 wew. 53),
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: /0402082/skrytka, korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl i używając Profilu Zaufanego.
  • wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Osiek, Osiek 85,  87-340 Osiek

Pliki do pobrania:

deklaracja - doc

deklaracja- pdf

 


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek

Na terenie Gminy Osiek odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 sierpnia 2022 r. odbierane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica.

Uwaga zmiana harmonogramu odbioru odpadów Harmonogram wywozu śmieci

Strona Internetowa Wykonawcy

 


 

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek.

 

1. Zmieszane odpady komunalne zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. – Dział Oczyszczania Miasta, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

2. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. – Dział Oczyszczania Miasta, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

3. Odpady zielone zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. .

 


 

Informacja w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu

 

 

W 2018 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 33,60%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 100%

W 2017 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 22,71%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 100%

W 2016 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu od,padów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 33,34%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 29,32%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 44,00%

W 2015 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 24,6%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 30,31%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 93,28%

W 2014 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 24,6%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28,9%

 3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady nie były zbierane

W 2013 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 49%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 13%

 3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady nie były zbierane

 


 

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej


Numer konta bankowego do wpłat za odpady

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku
Numer konta: 91 9484 1150 2207 0800 0114 0011

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata"

Edu­ka­cja eko­lo­giczna jest waż­nym skład­ni­kiem edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zmie­rza­ją­cej do kształ­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa odpo­wie­dzial­nego za swoje czyny, akcep­tu­ją­cego zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju, potra­fią­cego oce­nić stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz podej­mu­ją­cego świa­dome decyzje.