Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku od 01 lutego 2022 roku będą obowiązywać nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci):

  • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 29,00 miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  • za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka - 60,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od 1 lutego 2022 roku zmienia się również wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i wynosi 1,00 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

W miesiącu grudniu otworzyliśmy przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., jedyną ofertę złożył PGK z Brodnicy na kwotę o 42% wyższą niż w roku poprzednim. Ilość śmieci ma wpływ na cenę. Niestety, obserwujemy tendencję rosnącą, produkujemy jako społeczeństwo coraz więcej śmieci, co skutkuje coraz wyższymi fakturami z PGKu.

Nieuczciwe postępowanie mieszkańców, którzy zaniżają ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość ma wpływ na wzrost opłat gospodarowania odpadami.

Prosimy o rzetelne wypełnianie deklaracji oraz terminowe uiszczanie opłat.