Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych będące na wyposażeniu nieruchomości, właściciel jest zobowiązany utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pojemniki powinny być myte i dezynfekowane z częstotliwością zapewniającą zachowanie ich w czystości i porządku w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności.

Regulamin zobowiązuje Państwa do co najmniej jednokrotnego mycia i dezynfekcji pojemników w ciągu roku.