Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. e, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz.1893 ze zm.).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to tzw. ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny). Zaliczamy tu każde niedziałające urządzenie elektryczne i elektroniczne, czyli takie które było podłączone do gniazdka lub posiadało baterie. Zaliczamy do nich: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty.

ZSEE łatwo rozpoznać, bo na każdym sprzęcie widnieje znak przekreślonego kosza na śmieci informujący o zakazie wyrzucania takich urządzeń wraz z odpadami komunalnymi. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osieku, we wtorki w godzinach 11:00 – 16:30 oraz w piątki w godzinach 8:00 – 11:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W/w sprzęt odbierany jest również, dwa razy w roku, w trakcie bezpłatnej, objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz.  1893 ze zm.) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.).

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest pod linkiem:

https://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny