Edu­ka­cja eko­lo­giczna jest waż­nym skład­ni­kiem edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zmie­rza­ją­cej do kształ­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa odpo­wie­dzial­nego za swoje czyny, akcep­tu­ją­cego zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju, potra­fią­cego oce­nić stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz podej­mu­ją­cego świa­dome decyzje.

Prze­pro­wa­dza­nie akcji edu­ka­cyj­nych ma na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej spo­łe­czeń­stwa. Prze­kłada się ona na popraw­ność zacho­wań miesz­kań­ców gminy Osiek, zwięk­sze­nie poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za oto­cze­nie. W aspek­cie gospo­darki odpa­dami miesz­kańcy świa­domi skut­ków danego postę­po­wa­nia wytwa­rzają mniej­sze ilo­ści odpa­dów, chęt­niej pod­pi­sują umowy na wywóz odpa­dów i przy­kła­dają dużą rolę do pra­wi­dło­wej segre­ga­cji odpa­dów. Ponadto pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej skut­ko­wać będzie zmniej­sze­niem ilo­ści zuży­tej wody, dba­ło­ścią o stań śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz wygląd oto­cze­nia. Waż­nym czyn­ni­kiem zwięk­sza­ją­cym sku­tecz­ność akcji eko­lo­gicz­nych jest sku­pie­nie spo­łecz­no­ści wokół wspól­nego celu.

Pod­sta­wo­wymi dro­gami komu­ni­ka­cji i upo­wszech­nia­nia wie­dzy eko­lo­gicz­nej są:

 • Prasa, mate­riały rekla­mowe, ulotki, pla­katy infor­ma­cyjne, fol­dery promocyjne;
 • Inter­net, fora zain­te­re­so­wań, edu­ka­cyjne pro­gramy komputerowe;
 • Audy­cje radiowe i telewizyjne;
 • Zie­lone szkoły, wycieczki przy­rod­ni­cze, rajdy terenowe;
 • Kon­kursy pla­styczne, foto­gra­ficzne, spor­towe z ele­men­tami edukacyjnymi;
 • Tere­nowe warsz­taty eko­lo­giczne i przyrodnicze;
 • Warsz­taty arty­styczno – eko­lo­giczne w szkołach;
 • Wystawy edu­ka­cyjne;
 • Pro­jekty edu­ka­cyjne dla szkół;
 • Szko­le­nia, warsz­taty dla miej­sco­wej ludności;
 • Festi­wale, festyny, pokazy i imprezy uliczne o cha­rak­te­rze proekologicznym;