Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

Osiek 85,

87-340 Osiek

tel./fax. 56 493 81 21

tel./fax. 56 493 81 23

tel./fax. 56 493 78 99

 

KIEROWNIK ZAKŁADU - Mirosław Pączkowski

 

ZGŁASZANIE AWARII WOD-KAN

W godzinach pracy w urzędu pod numerami podanymi powyżej.

W pozostałych godzinach:

Konserwator sieci wod-kan - 604 059 464

 

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej

 

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

- Zaopatrywanie w wodę gospodarstw domowych i innych podmiotów, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i sprzedaż wody.

- Odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ich w oczyszczalni ścieków.

- Prowadzenie monitoringu jakości oczyszczonych ścieków.

- Eksploatacja, konserwacja i prowadzenie remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków.

- Prowadzenie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków - będących w eksploatacji Zakładu.)

- Zarządzanie składowiskiem odpadów.

- Usługi asenizacyjne.

- Dokonywanie rozliczeń za pobraną wodę, odprowadzone ścieki i odebrane śmieci oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.

- Bieżące utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i placów, w tym zimowe utrzymanie dróg zgodnie z otrzymanymi zleceniami od Gminy.Cennik usług:

woda - 1m3 - 2,75 zł brutto

ścieki - 1m3 - 5,40 zł brutto

 

Numer konta Zakładu:

44 9484 1150 0800 0228 2008 0001

BS Brodnica, o. Osiek

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z gminy Osiek znajduje się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek


APEL

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Osiek o zadbanie o sieć wodociągową:

  • zgłaszanie osobiste lub telefoniczne informacji o występujących awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • sprawdzenie czy wszystkie przyłącza w Państwa posesji są opomiarowane,
  • nie wykorzystywanie wody z hydrantów,
  • nie wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej w okresie suszy do podlewania ogródków działkowych,
  • zgłaszanie nielegalnego poboru wody

 

Jednocześnie zwracam się z apelem o kulturalne korzystanie z kanalizacji: nie wrzucanie do urządzeń kanalizacyjnych odpadów komunalnych takich jak szmaty, butelki, woreczki plastikowe, popioły co jest zjawiskiem nagminnym.

Powyższe czynności wpłyną na usprawnienie funkcjonowania instalacji wod-kan, co z całą pewnością spowoduje obniżenie stawki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.