Program żywnościowy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera osoby i rodziny najbardziej potrzebujące, znajdujące się w trudnej sytuacji, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Z pomocy mogą korzystać osoby, spełniające 200 % kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku, a mianowicie:

  • osoby samotnie gospodarujące tj. 1.402,00 zł

  • na osobę w rodzinie tj. 1.056,00 zł

plakat nowy duzy 1