Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, celu realizacji sprawy w Urzędzie Gminy w Osieku. Uzyskane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Osiek reprezentowana przez Wójta, adres 87 -340 Osiek 85, tel; 564 938 123 , adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące prawach odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Osieku, adres e- mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Wynika to bezpośrednio z Rozporządzenia 2016/679 z art. 6 ust. 1 lit c – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa . ustaw regulujących prowadzenie Pani Pana spraw w urzędzie lub z art. 6 ust. 1 lit. e - jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. Ponadto z art. 6 ust. 1 lit b – realizacji umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. a – zgody na przetwarzanie danych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zgłaszanej przez Panią/Pana sprawy lub przekierowania jej do realizacji oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, aby zrealizować sprawę.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez czas niezbędny do realizacji zgłaszanej przez Panią/Pana sprawy, ponadto przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy w Osieku usługi informatyczne, pocztowe, archiwizacyjne, itp.. b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( 00 – 193 Warszawa, ulica Stawki 2) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.