"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ".

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej tj. 25 laptopów wraz z oprogramowaniem.


Całkowita wartość projektu: 55 000,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 55 000,00 brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Osiek) 0,00 zł.

Sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej w Osieku i Strzygach, które odpowiedzialne były za rozdysponowanie laptopów wśród uczniów.

 

loga FUND

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej tj. 49 laptopów wraz z oprogramowaniem.


Całkowita wartość projektu: 59 999,52 zł brutto.
Dofinansowanie: 59 999,52 brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Osiek) 0,00 zł.

Sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej w Osieku i Strzygach, które odpowiedzialne były za rozdysponowanie laptopów wśród uczniów.

loga FUND

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.