rybactwo

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Zakres planowanej operacji obejmuje utwardzenie ścieżki spacerowej na odcinku 400 metrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dwie wiaty drewniane o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz utwardzenie miejsc postoju). Ponadto zaprojektowano tablice informacyjno – edukacyjne w ilości 12 sztuk oraz 2 lampy hybrydowe z turbiną wiatrową.

Celem operacji jest wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla wzrostu konkurencyjności obszaru LSR poprzez budowę ścieżki rekreacyjno-turystycznej nad jeziorem w miejscowości Warpalice.

Planowany koszt realizacji zadania to 115 201,84 zł. Natomiast otrzymane przez Gminę Osiek dofinansowanie wynosi 96 876,00 zł.