Przewodniczący Rady Gminy w Osieku zaprasza w dniu 29 maja 2019 r. tj. środa na VII sesję Rady Gminy Osiek o godz. 13,00 w sali posiedzeń nr 1 Urzędu Gminy Osiek.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy Osiek.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami.

5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Osiek za rok poprzedni.

6. Debata nad raportem o stanie gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2018.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Osiek.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek dla terenu położonego w miejscowości Osiek.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Osiek-obszar Osiek I.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

20. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, którym ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

22. Roczne sprawozdanie z działalności G.O.P.S. w Osieku oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

23. Zapytania i wolne wnioski.

24. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.