ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 11 ust.1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr V/18/2003 z dnia 4 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzygi

Dz.Urz. Woj.Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2003 Nr 17,poz.350

Wójt Gminy Osiek zwołuje

na dzień 17 maja 2018 roku o godz. 13-tej /czwartek/

Wiejskie Zebranie wyborcze Sołectwa Strzygi

w celu dokonania wyboru Sołtysa

które odbędzie się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzygach.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku zebrania

3. Zapoznanie wyborców z zasadami i trybem wyboru sołtysa

4. Wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów

5. Wybór sołtysa

6. Wolne wnioski i zapytania

7.Zakończenie zebrania

Zebraniu przewodniczył będzie Wójt Gminy Osiek

Uwaga:

1. Prawo wybierania/czynne prawo wyborcze/ maja mieszkańcy sołectwa zameldowani na pobyt stały lub stale zamieszkujący sołectwo, którzy najpóźniej w dniu wyborów mają ukończone 18 lat

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji,wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu po upływie 30 min. od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość obecnych.

Wójt Gminy

Kazimierz Wolfram