W związku z zaistniałymi incydentami dotyczącymi próby wyłudzenia środków finansowych od rolników ubezpieczonych w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grudziądzu, z tytułu rzekomych zaległości w opłatach składkowych, zwracam się z prośbą o szczególne zachowanie ostrożności w sytuacji pojawienia się podobnych okoliczności.
W przypadku podejrzenia zaistnienia zdarzenia mającego znamiona przestępstwa należy bezzwłocznie zawiadomić organy ścigania, w celu podjęcia stosownych czynności. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popieraniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa (art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego).
Jednocześnie proszę Ubezpieczonych i Świadczeniobiorców KRUS o informowanie jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o każdym takim zdarzeniu.