WÓJT GMINY OSIEK OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Specjalisty ds. informatycznych i bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy w Osieku

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie;

- staż pracy: co najmniej 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku w administracji samorządowej;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na opisywanym stanowisku;

- nieposzkalowaną opinię;

- pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

- obywatelstwo polskie

Dokumenty aplikacyjne należy składać:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku, Osiek 85, 87-340 Osiek ( sekretariat pokój nr 14) lub listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. informatycznych i bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy w Osieku

w terminie do dnia 22 października 2020 r. do godziny 14:00

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie www.bip.gminaosiek.pl