Samochód specjalny pożarniczy o dopuszczalnej masie całkowitej 10650 kg:

- Marka: DAF 1700

- Model pojazdu: GBA 22/16

- Nr rejestracyjny: CBR 58UH

- Rok produkcji: 1991

- Wskazanie drogomierza: 25734 km

1. Pojazd był wykorzystywany jako samochód specjalny pożarniczy na wyposażeniu OSP Strzygi.

2. Samochód można oglądać w remizie OSP Strzygi po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

3. Cena wywoławcza samochodu wynosi 29.900,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset zł 00/100). Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 02.08.2019r, o godz. 12.00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Osiek Osiek 85, 87-340 Osiek.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2.990,00 zł najpóźniej do dnia 01.08.2019r, w kasie Urzędu lub przelewem na konto Gminy Osiek nr konta: 45 9484 1150 0800 0114 2008 0002

6. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Urzędu Gminy Osiek. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

9. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie nabyły przedmiotu przetargu przysługuje zwrot wadium.

10. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

11. Wydanie samochodu nastąpi po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia po potwierdzeniu wpływu z tytułu zapłaty na rachunek bankowy oraz podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

12. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu, pod adresem: www.bip.gminaosiek.pl.pl oraz na stronie internetowej urzędu: www.gminaosiek,.pl  

13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 663 574 333.

 

Regulamin przetargu

1. Przetarg na sprzedaż ruchomości jest przetargiem publicznym ustnym nieograniczonym.

2. Przedmiotem przetargu jest samochód specjalny pożarniczy DAF 1700, nr rejestracyjny CBR 58UH, rok produkcji 1991.

3. Przed przystąpieniem do przetargu wymaga się wniesienia wadium.

4. Cena wywoławcza wynosi 29.900,00 zł

5. Cena przetargowa ruchomości płatna jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy na wskazane konto Gminy Osiek.

6. Przed zawarciem umowy kupujący ma obowiązek przedstawić sprzedającemu dowód wpłaty zaproponowanej w przetargu.

7. Sprzedający ma obowiązek podpisać umowę w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Osiek.

9. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie poprzedzającym ogłoszenie wyniku przetargu.

10. Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Patryk Szymczak.