Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 będą przyjmowane elektronicznie od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, portal PUE ZUS), w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019r.:

1. Rodzic dziecka, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

2. Rodzic dziecka, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka, który ma obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r., powinien złożyć w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r. r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci W ten sposób otrzyma od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Jeśli  wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne:

Świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 będzie przyznane do 31 maja 2021r.

 

Co się zmieni w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.
Brak kryterium dochodowego

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Brak wymogu ustalenia alimentów

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy wniosków złożonych po 30 czerwca 2019 r.

Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Od 1 lipca 2019r. będzie obowiązywał 3-miesięczny termin na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowo narodzone dziecko, tak, aby powyższe prawo obowiązywało od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka w przypadku śmierci rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego dziecka, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego dziecka,któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem zlożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. W celu zachowania ciągłości świadczenia rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego z opiekunów.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw po dniu 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczenia można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej-https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus oraz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku

Wniosek do pobrania TUTAJ