Wójt Gminy Osiek informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Osiek zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione zgłoszenie proszę dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Osieku osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. Druk zgłoszenia dostępny jest pod adresem: http://bip.gminaosiek.pl/?cid=203

W celu ułatwienia zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, Pracownik Gminy Osiek będzie docierał do 15 lutego br.do posesji Gminy Osiek z drukami zgłoszeń pomagając w ich wypełnianiu.