Złożenie deklaracji podatkowej w sprawie podatku rolnego, leśnego lub podatku od nieruchomości - osoby prawne

 

DEKLARACJE PODATKOWE


Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny.Wydział załatwiający sprawę:

Referat Podatków i opłat

 

Kogo dotyczy:

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

Miejsce złożenia:

Urząd Gminy Osiek; Referat Podatków i Opłat pokój nr 17 lub Sekretariat pokój nr 14

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

Podstawa prawna:

 1. UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY GMINY OSIEK z dnia 29 października 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
 2. Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy w Osieku z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 3. Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Osieku z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

 4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn.zm.)
 5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r., poz. 1381, z późn.zm.),
 6. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2015 poz. 613)

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu (ul. Targowa 13/15 87-100 Toruń) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Wójta gminy Osiek. Odwołanie powinno zawierać wyraźne zarzuty przeciw decyzji, istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie

 

Dodatkowe informacje:

Osoby prawne są obowiązane składać deklaracje podatkowe do 15 stycznia każdego roku podatkowego na podatek rolny i leśny oraz 31 stycznia podatek od nieruchomości lub w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Składając deklarację podatkową należy przedstawić dokument potwierdzający przyczynę jej złożenia (np umowa kupna-sprzedaży, darowizny w formie Aktu Notarialnego, umowa najmu lokalu użytkowego lub dzierżawy gruntu, rozpoczęcie użytkowania nowego budynku lub decyzja nadzoru budowlanego o oddaniu budynku do użytkowania) oraz wymienić:

 • przedmioty opodatkowania (budynki, budowle, grunty)
 • numery działek gruntowych oraz przynależne im numery map i ksiąg wieczystych.