Informujemy, że zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XXXIII/178/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem "Bio" - przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Osoby, które chcą mieć odbierane odpady typu „Bio” na swój koszt muszą się wyposażyć ww. pojemnik koloru brązowego o pojemności 240 litrów i zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Osieku lub do PGK w Brodnicy. Do zbierania odpadów typu „Bio” nie mogą być stosowane worki.