PSZOK zlokalizowany jest we wsi Osiek obok oczyszczalni ścieków.

Mieszkańcy Gminy Osiek (tylko osoby fizyczne) , którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje śmieciowe) mogą dostarczać do niego przede wszystkim te odpady komunalne, które trudno lub nie można gromadzić w pojemnikach przydomowych, tj. opony (tylko od samochodów osobowych w ilości 4 sztuk), meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, gruz, papier, szkło, plastik oraz bioodpady.

 

Przywiezione do PSZOK odpady należy posegregować i umieścić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach.


Meble i opony zostawiamy poukładane na placu PSZOK

NIE WYRZUCAMY NA TEREN PSZOK ŚMIECI NIEPOSEGREGOWANYCH oraz ZIEMI !!!PSZOK czynny jest w każdy piątek od godz. 7:30 do 14.00.

Zakazuje się wywozu śmieci na teren PSZOK firmom z terenu Gminy Osiek jak i z poza terenu naszej gminy pod groźbą kary administracyjnej.

 
PSZOK w miejscowości Osiek prowadzi Urząd Gminy w Osieku. Odpady selektywne zebrane w pszoku odbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy.