Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych będące na wyposażeniu nieruchomości, właściciel jest zobowiązany utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pojemniki powinny być myte i dezynfekowane z częstotliwością zapewniającą zachowanie ich w czystości i porządku w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności.

Regulamin zobowiązuje Państwa do co najmniej jednokrotnego mycia i dezynfekcji pojemników w ciągu roku.

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców Gminy Osiek.  Zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do obowiązujących przepisów, ponieważ niewłaściwa segregacja odpadów ma wpływ na zwiększony koszt ich odbioru oraz niespełnienie wymagań środowiskowych, a to wiąże się  z karami finansowymi, których koszt również obciąży budżet mieszkańców Gminy Osiek.

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. d, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest we wsi Osiek obok oczyszczalni ścieków, czynny jest we wtorki w godzinach 11:00 – 16:30 oraz w piątki w godzinach 8:00 – 11:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. e, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz.1893 ze zm.).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to tzw. ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny). Zaliczamy tu każde niedziałające urządzenie elektryczne i elektroniczne, czyli takie które było podłączone do gniazdka lub posiadało baterie. Zaliczamy do nich: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. f, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można za dodatkową opłatą oddać w/w odpady.

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców Gminy Osiek.  Zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do obowiązujących przepisów, ponieważ niewłaściwa segregacja odpadów ma wpływ na zwiększony koszt ich odbioru oraz niespełnienie wymagań środowiskowych, a to wiąże się  z karami finansowymi, których koszt również obciąży budżet mieszkańców Gminy Osiek.

Zasady segregacji odpadów komunalnych


NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nową deklarację powinni złożyć właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Nowy druk obowiązuje od 4 stycznia 2021 r. i służy także do innych zmian związanych z deklarowaniem opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami (np. zmiana liczby osób – mieszkańców). Deklaracja złożona na starym druku nie będzie ważna.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA DEKLARACJI

 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości). Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca i analogicznie w następnych miesiącach. Zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. W takim przypadku zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.
 • w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów na nieruchomości. W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel jest zobowiązany uiścić opłatę za odpady za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
 • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych, że wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w Urzędzie Gminy Osiek, pokój nr 11 (tel. 56 49 381 23 wew. 53),
 • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: /0402082/skrytka, korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl i używając Profilu Zaufanego.
 • wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Osiek, Osiek 85,  87-340 Osiek

Pliki do pobrania:

deklaracja - doc

deklaracja- pdf

 

 

 


Ulga dla posiadaczy kompostowników

Od 4 stycznia 2021 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku. Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Zwolnienie to wynosi 0,50 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

WAŻNE !!!

Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której będzie możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu.

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439  późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

- nie posiada kompostownika przydomowego lub

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

-uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik

- w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

Bioodpady– co do nich zaliczamy

Bioodpady to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby lub biogazu, z którego można wytworzyć energię.

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • fusy z kawy i herbaty
 • skorupki jajek
 • kości i mięsa zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

Kompostowanie odpadów to bardzo pożyteczna i funkcjonalna praktyka. Nie każdy jednak ma możliwość kompostowania wszystkich bioodpadów, które powstają na nieruchomości, w związku z tym osoby, które nie zdecydują się na kompostowanie bioodpadów zobowiązane są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik koloru brązowego o pojemności 240 litrów oznaczony napisem „Bio” i zgłoszenie tego faktu do PGK w Brodnicy lub do UG w Osieku– nie można jednak w takiej sytuacji korzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów.

kompostownik

 

 


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek

Na terenie Gminy Osiek odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. odbierane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica.

Harmonogram wywozu śmieci

Strona Internetowa Wykonawcy

 


 

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek.

 

1. Zmieszane odpady komunalne zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. – Dział Oczyszczania Miasta, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

2. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. – Dział Oczyszczania Miasta, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

3. Odpady zielone zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. .

 


 

Informacja w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu

 

 

W 2018 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 33,60%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 100%

W 2017 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 22,71%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 100%

W 2016 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu od,padów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 33,34%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 29,32%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 44,00%

W 2015 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 24,6%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 30,31%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 93,28%

W 2014 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 24,6%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28,9%

 3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady nie były zbierane

W 2013 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 49%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 13%

 3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady nie były zbierane

 


 

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej


Numer konta bankowego do wpłat za odpady

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku
Numer konta: 91 9484 1150 2207 0800 0114 0011

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata"

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku od 01 lutego 2021 roku będą obowiązywać nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci):

 • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 22,00 miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
 • za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka - 50,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Edu­ka­cja eko­lo­giczna jest waż­nym skład­ni­kiem edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zmie­rza­ją­cej do kształ­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa odpo­wie­dzial­nego za swoje czyny, akcep­tu­ją­cego zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju, potra­fią­cego oce­nić stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz podej­mu­ją­cego świa­dome decyzje.

W związku z nowe­li­za­cją ustawy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, na tere­nie Gminy Osiek wpro­wa­dzone zostaną nowe zasady gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komunalnymi.