Osiek, Kolonia Osiek: 8 stycznia – kosz, 1 lutego – kosz, 14 lutego – worki, 1 marca – kosz, 3 kwietnia – kosz, 16 kwietnia – worki, 7 maja – kosz, 1 czerwca – kosz, 14 czerwca – worki.

Wrzeszewo, Jeziórki, Łapinóż: 9 stycznia – kosz, 2 lutego – kosz, 15 lutego – worki, 2 marca – kosz, 4 kwietnia – kosz, 17 kwietnia – worki, 8 maja – kosz, 4 czerwca – kosz, 15 czerwca – worki.

Strzygi: 10 stycznia – kosz, 5 lutego – kosz, 16 lutego – worki, 3 marca – kosz, 5 kwietnia – kosz, 18 kwietnia – worki, 9 maja – kosz, 5 czerwca – kosz, 18 czerwca – worki.

Dębowo, Kretki Małe: 11 stycznia – kosz, 6 lutego – kosz, 19 lutego – worki, 6 marca – kosz, 6 kwietnia – kosz, 19 kwietnia – worki, 10 maja – kosz, 6 czerwca – kosz, 19 czerwca – worki.

Tomaszewo, Warpalice, Tadajewo: 12 stycznia – kosz, 7 lutego – kosz, 20 lutego – worki, 7 marca – kosz, 9 kwietnia – kosz, 20 kwietnia – worki, 11 maja – kosz, 7 czerwca – kosz, 20 czerwca – worki.

Kujawa, Szynkowizna, Kretki Duże: 15 stycznia – kosz, 8 lutego – kosz, 21 lutego – worki, 8 marca – kosz, 10 kwietnia – kosz, 23 kwietnia – worki, 14 maja – kosz, 8 czerwca – kosz, 21 czerwca – worki.

Sumin, Sumówko, Obórki: 16 stycznia – kosz, 9 lutego – kosz, 22 lutego – worki, 9 marca – kosz, 11 kwietnia – kosz, 24 kwietnia – worki, 15 maja – kosz, 11 czerwca – kosz, 22 czerwca – worki.

 

Bezpłatna, objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Osiek:  27-28.04.2018 r.,zgłoszenia należy kierować w miesiącu kwietniu 2018 roku do 25. dnia wyżej wymienionego miesiąca pod numer tel. 56 498 20 21, w godzinach 8:00 - 15:00.

Odbierane będą m.in. stare meble, wersalki, krzesła, fotele, dywany, RTV i AGD (komputery, telewizory, pralki, odkurzacze, lodówki, zamrażarki itp.), akumulatory i baterie oraz po 4 opony od samochodów osobowych z jednej posesji.

Rada Gminy Osiek uchwałą nr XXX/194/2014 z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określiła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek, które kształtują się następująco:

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALICZANA BĘDZIE OD MIESZKAŃCA ZAMIESZKUJĄCEGO DANĄ NIERUCHOMOŚĆ:

– ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14,70 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (za śmieci niesegregowane)

– ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 8,00 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady powstałe na terenie nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób selektywny


Numer konta bankowego do wpłat za odpady

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku

nr konta: 45 9484 1150 0800 0114 2008 0002

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata"

W związku z nowe­li­za­cją ustawy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, na tere­nie Gminy Osiek wpro­wa­dzone zostaną nowe zasady gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komunalnymi.

Edu­ka­cja eko­lo­giczna jest waż­nym skład­ni­kiem edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zmie­rza­ją­cej do kształ­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa odpo­wie­dzial­nego za swoje czyny, akcep­tu­ją­cego zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju, potra­fią­cego oce­nić stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz podej­mu­ją­cego świa­dome decyzje.

Żółty pojemnik/worek na tworzywa sztuczne i metale

WRZUCAMY:

  • - plastikowe i metalowe opakowania po artykułach spożywczych, kosmetykach i środkach czystości
  • - worki foliowe, folie opakowaniowe, reklamówki
  • - kartoniki po mleku, śmietanie, sokach
  • - zakrętki plastikowe oddzielone od butelek
  • - metale (np. puszki po artykułach spożywczych, piwie, coli, kapsle, nakrętki, drobny złom)

PSZOK zlokalizowany jest we wsi Osiek obok oczyszczalni ścieków.

Mieszkańcy Gminy Osiek (tylko osoby fizyczne) , którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje śmieciowe) mogą dostarczać do niego przede wszystkim te odpady komunalne, które trudno lub nie można gromadzić w pojemnikach przydomowych, tj. opony (tylko od samochodów osobowych w ilości 4 sztuk), meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, gruz, papier, szkło, plastik oraz bioodpady.