„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:        
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
  


Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tadajewo" mająca na celu rozwój infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką poprzez modernizację drogi na odcinku 1948,50 m współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przewidywane wyniki operacji:

Realizacja operacji wpłynie na rozwój infrastruktury drogowej, zwiększy się także bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także nastąpi poprawa dojazdów do zabudowań poprzez utworzenie sprawnego połączenia z drogą wojewódzką.